03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » בומאה
בומאה
בומאה

תנאים

שמש מלאה- חצי צל.

השקייה

בינונית.

פריחה

בגוונים..

עלווה

מחודדת זקופה בצורת גליל ,מגוונת בגוונים.