03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » זיף נוצה ארגמני, ירוק 456
זיף נוצה ארגמני, ירוק 456
זיף נוצה ארגמני, ירוק 456

תנאים

שמש מלאה.

השקייה

 בינונית.

פריחה

שיבולים בגוון אדום.

עלווה

ירוקה, אדומה.