03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » בן אפר 
בן אפר 
בן אפר 

תנאים

שמש מלאה.

השקייה

מועטה, בינונית.

שימוש

כיסוי שטח , מסלעות ,מיכלים,
עמיד לקור.

עלווה

אפור, ירוק.