03-6471557 משתלה סיטונאית » עשבוניים » אקורוס
אקורוס
אקורוס

תנאים

שמש- חצי צל.

השקייה

מרובה

שימוש

ליד בריכת מים, ערוגות לחות , מיכלים.

עלווה

בצורת מניפה מבסיס הצמח
עמיד לקור , רגיש ליובש .