03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » סולנום יסמיני
סולנום יסמיני
סולנום יסמיני

ירוק עד.

פריחה

לבן, סגול, סגול פורח : קיץ אביב.

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

זקוק לרשת טיפוס או עמודי טיפוס.