03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » מלונבקיה
מלונבקיה
מלונבקיה

ירוק עד.

פריחה

צהובה לא משמעותית.

תנאים

חצי צל - צל.

תנאי טיפוס

זקוק לרשת טיפוס או עמודי טיפוס

 מתאים לכיסוי שטח.