03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » תונברגיית גרגורי
תונברגיית גרגורי
תונברגיית גרגורי

ירוק עד.

פריחה

כתומה עזה רוב ימות השנה.

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

זקוק לרשת טיפוס או עמודי טיפוס.