03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » טכלוספרמום יסמיני
טכלוספרמום יסמיני
טכלוספרמום יסמיני

ירוק עד.

פריחה

לבנה ריחנית .פורח : אביב קיץ סתיו.

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

מטפס מעוצה זקוק לרשת בשלבים המוקדמים

 מתאים לכיסוי שטח.
.