03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » מנדווילאה צהובה
מנדווילאה צהובה
מנדווילאה צהובה


ירוק עד.

פריחה

צהובה מסיבית פורח : אביב קיץ סתיו

תנאים

שמש מלאה - חצי צל.

תנאי טיפוס

נכרך,  זקוק לרשת בשלבים המוקדמים לצמיחתו.