03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » שועית החילזון
שועית החילזון
שועית החילזון


נשיר מותנה חורף.

פריחה

סגולה מענינית. פורח בקיץ ובסתיו.

תנאים

שמש מלאה .

תנאי טיפוס

נכרך , זקוק לרשת טיפוס או עמודי טיפוס.
.