03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » אלמנדה
אלמנדה
אלמנדה


נשיר מותנה

פריחה

סגול ,צהוב פרח גדול אביב ,קיץ , סתיו.

תנאים

צל - חצי צל.

תנאי טיפוס

זקוק לתמיכה והכוונה, ענפים מעוצים.