03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » אלמון הודי
אלמון הודי
אלמון הודי


נשיר מותנה

פריחה

לבן+ אדום ריחני , אביב קיץ.

תנאים

שמש ישירה -חצי צל.

תנאי טיפוס

זקוק לתמיכה, עלים מעוצים.