03-6471557 משתלה סיטונאית » מטפסים » מטפסים
סולנום יסמיני
ירוק עד.
דפלדניה
אורנית לוהבת
יסמין אזורי
יסמין סמבק
יסמין פוליאנטום
יסמין אורליאנס
סנדוילה
 
12