03-6471557 משתלה סיטונאית » גומפורנה-רובי
גומפורנה-רובי
גומפורנה-רובי

תנאים

חצי צל ושמש.

גובה

40-60 ס"מ.

פריחה

אביב-קיץ

עלווה

צימוח בינוני

השקייה בינונית

 

 


 ניתן להשיג במשתל פתאל