03-6471557 השכרת צמחים » בונזאי » בונזאי
אפולקריה
הדס
עץ האושר
זית