03-6471557 השכרת צמחים » דקלים » דקלים
קוקוס
קנציה
אריקה
חמדוראה