03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » בוגנבילה נמוכה B
בוגנבילה נמוכה B
בוגנבילה נמוכה B