03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » בוגנבילה נמוכה A
בוגנבילה נמוכה A
בוגנבילה נמוכה A