03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » בוגנבילה שיחי A
בוגנבילה שיחי A
בוגנבילה שיחי A