03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » פורחים
בוגנבילה כדור
בוגנבילה שיחי A
בוגנבילה שיחי B
בוגנבילה נמוכה A
בוגנבילה נמוכה B
ביגוניה ורד
רימון נמוך